NEMOKAMAS PRISTATYMAS LIETUVOJE UŽSAKYMAMS NUO 30 €
Lietuvių   (EUR)
Tavo įrenginys yra United States. Automatiškai pasirenkama kalba yra lietuvių, valiuta – EUR. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite spustelėkite šią
0
- Seksualūs apatiniai ir avalynė -- Sekso žaislai -- Fetišas ir BDSM -- Geresniam seksui -- Dovanos ir žaidimai -

Privatumo politika

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

1. SIA (UAB) „Ixis“, kurios bendras registracijos numeris yra 50103216751 (toliau – Bendrovė arba Valdytojas), taikomos asmens duomenų tvarkymo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informacijos apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinius pagrindus, aprėptį, apsaugą, taip pat tvarkymo laiką duomenų gavimo metu ir duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo metu.

II. VALDYTOJO IR JO KONTAKTINIO ASMENS INFORMACIJA

2. Asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė, kurios juridinis adresas: Lāčplēša iela 20A - 6, Rīga, LV-1011, Latvija.
3. Turint klausimų dėl asmens duomenų, norint pateikti duomenų subjektų užklausas ar pranešimus, galima kreiptis šia Bendrovės kontaktine informacija (el. paštu): info@sexystyle.eu.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta ar gali būti nustatyta.
5. Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti visų duomenų subjektų, įskaitant toliau nurodytas grupes (toliau kartu – klientai), privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
5.1. Fiziniai asmenys – Bendrovės klientai (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), jų atstovai, nekilnojamojo turto savininkai ir kiti susiję asmenys
5.2. Fiziniai asmenys – Bendrovės klientų (juridinių asmenų) atstovai, kontaktiniai asmenys
5.3. Bendrovės patalpų lankytojai, įskaitant vaizdo stebėjimo kameromis nufilmuotus asmenis
5.4. Bendrovės tvarkomų svetainių lankytojai
5.5. Asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi socialinės žiniasklaidos platformose Bendrovės vykdomų renginių tikslais
6. Bendrovė užtikrina klientų privatumą ir asmens duomenų apsaugą, laikosi klientų teisės į teisėtą asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus – Asmens duomenų tvarkymo įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus privatumo ir duomenų tvarkymo teisės aktus.
7. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, Bendrovės svetainėje, elektroniniu būdu, popieriuje ar telefonu).
8. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi toliau nurodytų pagrindinių duomenų tvarkymo principų.
8.1. Teisėtumas ir sąžiningumas
8.2. Skaidrumas
8.3. Tikslų apribojimas
8.4. Pakankamumas (duomenų kiekio mažinimas)
8.5. Tikslumas
8.6. Saugojimo trukmės apribojimas
8.7. Vientisumas ir konfidencialumas
8.8. Atskaitomybė

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

9. Bendrovė tvarko asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.
9.1. Paslaugų teikimas ir pardavimas
9.2. Kliento identifikavimas
9.3. Sutarties paruošimas ir pasirašymas
9.4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas
9.5. Naujų paslaugų kūrimas
9.6. Komerciniai tikslai – reklama ir paslaugų platinimas
9.7. Klientų aptarnavimo paslaugų teikimas
9.8. Pretenzijų ar ieškinių nagrinėjimas
9.9. Mokėjimų administravimas
9.10. Skolų išieškojimas ir surinkimas
9.11. Svetainių ir mobiliųjų programų priežiūra ir funkcijų tobulinimas
9.12. Verslo planavimas ir analizė
9.13. Klientų saugumo užtikrinimas, Bendrovės turto apsauga
9.14. Kiti konkretūs tikslai
10. Norėdami užtikrinti atitinkamas duomenų subjekto teises, Bendrovė taip pat gali tvarkyti duomenis kitais tikslais, kurie atitinka pradinį tikslą.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

11. Bendrovė kliento asmens duomenis tvarko daugiausia remdamasi toliau nurodytais teisiniais pagrindais.
11.1. Sutarties sudarymas ir vykdymas – norint sudaryti sutartį kliento prašymu ir užtikrinti sutarties vykdymą (sutartis taip pat reiškia žodinį susitarimą pirkti paslaugą)
11.2. Teisės aktų vykdymas – norint vykdyti įsipareigojimą, nurodytą Bendrovei privalomuose išorės įstatymuose ir teisės aktuose
11.3. Duomenų subjekto sutikimas
11.4. Teisėti interesai – siekiant teisėtų Bendrovės interesų, kylančių iš esamų įsipareigojimų ar dėl tarp Bendrovės ir kliento sudarytos sutarties, arba siekiant kitų teisėtų Bendrovės ar trečiojo asmens interesų
12. Bendrovės teisėti interesai išvardyti toliau.
12.1. Verslo vykdymas
12.2. Kliento tapatybės patvirtinimas prieš teikiant tam tikras paslaugas
12.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas
12.4. Klientų prašymų ir pareiškimų dėl paslaugų teikimo saugojimas
12.5. Paslaugų kūrimas ir tobulinimas
12.6. Savo paslaugų reklamavimas naudojant komercinius pranešimus
12.7. Kiti pranešimai apie sutarties vykdymą (tiek apie eigą, tiek apie aktualius įvykius), taip pat klientų apklausos apie paslaugas ir jų naudojimosi patirtį
12.8. Nesąžiningos veiklos prieš Bendrovę prevencija
12.9. Bendrovės valdymo, finansinės ir verslo apskaitos bei analizės efektyvumo užtikrinimas
12.10. Verslo valdymo procesų efektyvumo užtikrinimas
12.11. Paslaugų teikimas ir kokybės gerinimas
12.12. Mokėjimų administravimas
12.13. Vaizdo stebėjimas siekiant užtikrinti verslo saugumą
12.14. Visuomenės informavimas apie Bendrovės veiklą
12.15 Kiti Bendrovės nustatyti teisėti interesai

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13. Bendrovė klientų duomenis saugo naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes ir atsižvelgdama į esamas privatumo rizikas ir pagrįstai Bendrovei prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant toliau nurodytas saugumo priemones.
13.1. Užkarda
13.2. Įsibrovimų prevencijos ir aptikimo sistemos
13.3. Kitos apsaugos priemonės, atsižvelgiant į dabartinės techninės raidos teikiamas galimybes
14. Technologinės ir organizacinės informacijos (taip pat asmens duomenų) apsaugos priemonės nustatytos Bendrovės informacijos saugos ir informacinių sistemų naudojimo vidaus taisyklėse.

VII. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

15. Bendrovė trečiosioms šalims neatskleidžia jokių klientų asmens duomenų ar bet kokios informacijos, gautos paslaugų teikimo metu ir sutarties galiojimo laikotarpiu, inter alia, informacijos apie prekes ir paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai vadovaujamasi toliau nurodytais principais.
15.1. Gavus aiškų ir nedviprasmišką kliento sutikimą.
15.2. Pagal sutartį įtraukus asmens duomenų tvarkytoją.
15.3. Siekiant Bendrovės ar trečiosios šalies (kuriai bus perduoti duomenys) teisėtų interesų, pagal proporcingumo principą derinant duomenų subjekto teises ir interesus, išorės teisės aktuose nurodytų pareigūnų motyvuotu prašymu, išorės teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi.
15.4. Išorės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, ginant teisėtus Bendrovės interesus, pvz., kreipiantis į teismą ar kitas valstybės institucijas prieš asmenį, pažeidusį Bendrovės teisėtus interesus.

VIII. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

16. Bendrovė neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to pagrįstai reikia verslui vykdyti, užtikrinant, kad atitinkamos trečiosios šalys išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą ir pasirūpintų tinkama apsauga.
17. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis Bendrovės tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems asmenims, padedantiems Bendrovei ir jos klientams vykdyti veiklą, kad būtų galima įgyvendinti atitinkamą partnerystę. Tačiau tokiais atvejais Bendrovė reikalauja, kad duomenų gavėjai patvirtintų savo ketinimą gautą informaciją naudoti tik tiems tikslams, kuriems jie buvo perduoti, ir tai daryti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO GEOGRAFINĖ TERITORIJA

18. Bendrovė tvarko asmens duomenis Europos Sąjungoje/Europos ekonominėje erdvėje (ES/EEE), tačiau tam tikrais atvejais duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi ne ES/EEE šalyse. 19. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, jeigu tam yra teisinis pagrindas, t. y. siekiant vykdyti teisinę prievolę, sudaryti ar vykdyti sutartį, arba jeigu tai daroma gavus duomenų subjekto sutikimą ir imtasi būtinų saugumo priemonių. Tai gali būti toliau nurodytos priemonės.
19.1. Sudaryta sutartis, įskaitant Europos Komisijos išleistas standartines sutarties sąlygas ar kitus reglamentus, elgesio kodeksą, sertifikatą ir kt. aktus, patvirtinta pagal Reglamentą.
19.2. Gavėjas yra už ES/EEE ribų esančioje valstybėje, kuri, remiantis Europos Komisijos sprendimu, užtikrina duomenų apsaugai reikiamą saugumo lygį.

X. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

20. Bendrovė nustato asmens duomenų saugojimo trukmę, atsižvelgdama į toliau nurodytus kriterijus.
20.1. Asmens duomenys saugomi bent tiek, kiek tai būtina jų tvarkymo tikslui pasiekti.
20.2. Asmens duomenys saugomi ne trumpiau, nei numatyta teisės aktuose.
20.3. Asmens duomenys saugomi bent iki tol, kol asmuo gali pareikšti ieškinį ir (arba) pradėti teisminį procesą prieš Bendrovę, kad būtų galima išsaugoti įrodymus.
21. Nustojus galioti anksčiau nurodytoms sąlygoms, Bendrovė ištrina arba nuasmenina kliento asmens duomenis.

XI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

22. Klientas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.
23. Klientas, vadovaudamasis teisės aktais, turi teisę paprašyti Bendrovės gauti prieigą prie savo asmens duomenų, juos pakeisti, ištaisyti ar ištrinti, apriboti su klientu susijusį tvarkymą, nesutikti su duomenų tvarkymu (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdomą pagal teisėtus Bendrovės interesus), taip pat klientas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos laikantis teisės aktuose nustatytų apribojimų.
24. Klientas prašymą pasinaudoti savo teisėmis gali pateikti toliau nurodytais būdais.
24.1. Raštu – Bendrovės buveinės adresu: Lāčplēša iela 20A - 6, Riga, LV-1011, Latvia arba paštu
24.2. Elektroniniu būdu – siunčiant saugiu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą elektroninio pašto adresu: info@sexystyle.eu
25. Bendrovė, gavusi kliento prašymą dėl noro pasinaudoti teisėmis, patvirtina kliento tapatybę, įvertina ir įvykdo prašymą teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Bendrovė atsakymą klientui pateikia patikimu būdu, kuriuo galima patvirtinti kliento tapatybę.
27. Duomenų subjektui teikiamos informacijos kiekis gali būti ribojamas, siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui kitų asmenų (įskaitant Bendrovės darbuotojus, kitus duomenų subjektus) teisėms ir laisvėms.
28. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir pasikliauja, kad klientai, tiekėjai ir kiti tretieji asmenys, kurie perduoda asmens duomenis, užtikrins perduodamų asmens duomenų išsamumą ir tikslumą.

XII. KLIENTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

29. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis, vadovaudamasis ta pačia tvarka, kuria jis suteikė sutikimą, ir (arba) pateikdamas atskirą prašymą. Tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas, pagrįstas anksčiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, nebus vykdomas.
30. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdytam tuo metu, kai galiojo kliento sutikimas.
31. Duomenų tvarkymui, kurį Bendrovė atlieka kitais teisėtais pagrindais, sutikimo atšaukimas neturės įtakos.
32. Naudoti mokinių nuotraukas informaciniuose lankstinukuose, svetainėje, viešai skelbti tokias nuotraukas Bendrovės patalpose ar kitaip jas naudoti leidžiama tuo atveju, kai pagal Reglamento 13 punktą buvo informuotas mokinio atstovas ir negauta jokio prieštaravimo dėl nuotraukų naudojimo nurodytam tikslui.

XIII. KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

33. Vadovaudamasi išorės teisės aktais arba gavusi kliento sutikimą, Bendrovė siunčia komercinius pranešimus apie Bendrovės ir (arba) trečiųjų šalių teikiamas paslaugas bei kitus pranešimus, nesusijusius su paslaugų, pagal kurias sudaryta sutartis, teikimu (pvz., klientų apklausas).
34. Bendrovė taip pat gali vykdyti komunikacinę veiklą, inter alia, teikti komercinius pranešimus, naudodama automatinių skambučių įrangą ar elektroninių pranešimų sistemas.
35. Klientas sutikimą gauti komercinius pranešimus iš Bendrovės ir (arba) jos partnerių duoda asmeniškai: raštu – Bendrovės buveinės adresu, nuotoliniu būdu – Bendrovės svetainėje ir mobiliosiose programose arba kitoje vietoje, kur Bendrovė rengia rinkodaros renginius.
36. Kliento duotas sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki sutikimo atšaukimo (taip pat pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus. Tai galima padaryti vienu iš toliau nurodytų būdų.
36.1. Išsiuntus el. laišką adresu info@sexystyle.eu.
36.2. Paskambinus Bendrovės klientų aptarnavimo tarnybai +371 22832709.
36.3. Pateikus Bendrovei raštišką prašymą.
36.4. Pasinaudojus komerciniame pranešime pateikiama automatine tolesnių pranešimų atsisakymo funkcija – atitinkamo komercinio pranešimo (el. laiško) apačioje paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą.
37. Bendrovė nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik išnagrinėjamas kliento prašymas.
38. Klientas sutinka, kad Bendrovė galėtų su juo bendrauti naudodama kontaktinę informaciją (el. pašto adresą, telefono numerį), kurią klientas pateikė dalyvaudamas apklausose dėl teikiamų paslaugų kokybės vertinimo.

XIV. SRAUTAS SVETAINĖJE IR SLAPUKŲ TVARKYMAS

39. Bendrovės svetainėse gali būti naudojami slapukai. Svetainėje pateikiamas iššokantysis pranešimas apie slapukų naudojimą.
40. Slapukai yra nedideli failai, kuriuos svetainės siunčia į naršyklę, kad identifikuotų naudotoją ir palengvintų jam naudojimąsi svetaine. Naršyklės gali būti sukonfigūruotos taip, kad įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka juos priimti. Atsisakęs priimti slapukus, klientas vis dar gali naudotis svetaine, tačiau tai gali apriboti jo galimybes naudotis svetaine.
41. Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių (Bendrovės partnerių) interneto svetaines, kuriose trečiosios šalys taiko savo asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatas, todėl už tokių nuostatų išsamumą ir tikslumą Bendrovė neprisiima atsakomybės.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Ši Privatumo politika gali būti peržiūrima ir keičiama. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja kuo aiškiau ir išsamiau informuoti apie tai duomenų subjektus.