TASUTA KOHALETOIMETAMINE EESTIS TELLIMUSTELE ALATES 30 €
Eesti   (EUR)
Teie seadme asukoht on United States. Automaatselt valitud keel on eesti ja valuuta on EUR. Selle muutmiseks klõpsake siin
0
- Erootiline pesu ja jalatsid -- Seksmänguasjad -- Fetish ja BDSM -- Paremaks seksiks -- Kingitused ja mängud -

Privaatsuspoliitika

I. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA

1. Piiratud vastutusega äriühingus „Ixis“, ühtlustatud registrinumber 50103216751, (edaspidi „ettevõte“ või „vastutav andmetöötleja“) kohaldatava isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi „privaatsuspoliitika“) eesmärk on anda teavet füüsilisele isikule – „andmesubjektile“ – isikuandmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse, mahu ja kaitse ning töötlemise aja kohta andmete hankimisel ja andmesubjekti isikuandmete töötlemisel.

II. VASTUTAV TÖÖTLEJA JA TEMA KONTAKTTEAVE

2. Isikuandmete vastutav töötleja on ettevõte, mille juriidiline aadress on: Lāčplēša iela 20A - 6, Rīga, LV-1011, Läti.
3. Ettevõtte kontaktteave (meiliaadress) isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes ning andmekaitsesätete võimaliku rikkumisega seotud andmesubjekti taotluste ja teadete esitamiseks: info@sexystyle.eu.

III. ÜLDSÄTTED

4. Isikuandmed on tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud teave.
5. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitseks seoses andmesubjektidega, sealhulgas selliste rühmadega (edaspidi üheskoos „kliendid“):
5.1. füüsilised isikud – ettevõtte kliendid (sh võimalikud, endised ja praegused kliendid), nende esindajad, kinnisvaraomanikud ja muud seotud pooled;
5.2. füüsilised isikud – ettevõtte klientide (juriidiliste isikute) esindajad ja kontaktisikud;
5.3. ettevõtte ruumide külastajad, sealhulgas need, kelle suhtes kohaldatakse videovalvet;
5.4. ettevõtte peetavate veebisaitide külastajad;
5.5. isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse suhtlusvõrgustike platvormidel seoses ettevõtte korraldatavate üritustega.
6. Ettevõte tagab klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitse, järgib kliendi õigust seaduslikule isikuandmete töötlemisele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete töötlemise seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi „määrus“) vaba liikumise kohta ning muud kohaldatavad privaatsuse ja andmete töötlemisega seotud õigusaktid.
7. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse andmete töötlemise korral sõltumata kliendi isikuandmete esitamise vormist ja/või keskkonnast (isiklikult, ettevõtte veebisaidil, elektrooniliselt, paberil või telefonitsi).
8. Isikuandmete töötlemisel järgib ettevõte järgmisi andmete töötlemise põhimõtteid:
8.1. seaduslikkus ja õiglus;
8.2. läbipaistvus;
8.3. eesmärgi piiramine;
8.4. asjakohasus (andmete minimeerimine);
8.5. täpsus;
8.6. talletamise piiramine;
8.7. ausus ja konfidentsiaalsus;
8.8. vastutus.

IV. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

9. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
9.1. teenuste osutamine ja müük;
9.2. kliendi tuvastamine;
9.3. lepingu ettevalmistamine ja allkirjastamine;
9.4. lepingust tulenevate kohustuste täitmine;
9.5. uute teenuste arendamine;
9.6. kaubanduslikud eesmärgid – reklaam ja teenuste turustamine;
9.7. klienditeeninduse pakkumine;
9.8. vastuväidete või nõuetega arvestamine;
9.9. maksete haldamine;
9.10. võlgade sissenõudmine;
9.11. veebisaitide ja mobiilirakenduste pidamine ja funktsioonide täiustamine;
9.12. äritegevuse planeerimine ja analüüsimine;
9.13. kliendi turvalisus, ettevõtte vara kaitse;
9.14. muud kindlad eesmärgid.
10. Lisaks võib ettevõte andmeid töödelda muul esialgse eesmärgiga sobival eesmärgil, tagades andmesubjekti kohaldatavad õigused.

V. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

11. Ettevõte töötleb kliendi isikuandmeid peamiselt järgmisel õiguslikul alusel:
11.1. lepingu sõlmimine ja täitmine – lepingu sõlmimiseks kliendi taotluse järel ja lepingu täitmise tagamiseks (leping tähendab ka sõnalist teenuse ostmise kokkulepet);
11.2. õigusaktide täitmine – ettevõtet siduvates ettevõtteväliste seadustes ja määrustes nimetatud kohustuse täitmine;
11.3. andmesubjekti nõusolek;
11.4. õigustatud huvi – olemasolevatest kohustustest või ettevõtte ja kliendi vahel sõlmitud lepingust või ettevõtte või kolmanda isiku muust õigustatud huvist tuleneva õigustatud huvi elluviimiseks.
12. Ettevõtte õigustatud huvi on:
12.1. äritegevus;
12.2. kliendi isiku kinnitamine enne kindla teenuse osutamist;
12.3. lepingust tulenevate kohustuste täitmine;
12.4. teenuste osutamisega seotud kliendi taotluste ja esitatud andmete säilitamine;
12.5. teenuste arendamine ja täiustamine;
12.6. teenuste reklaamimine kaubanduslike teadaannete kaudu;
12.7. muu lepingu täitmisega seotud suhtlus nii edenemise kui ka asjakohaste sündmuste teemal ning teenuste ja kasutuskogemusega seotud kliendiuuringud;
12.8. ettevõttevastase pettuse välistamine;
12.9. ettevõtte tõhusa juhtimise, raamatupidamisarvestuse, majandusarvestuse ja analüüsi tagamine;
12.10. tõhusa ärijuhtimise tagamine;
12.11. teenuse kvaliteedi andmine ja täiustamine;
12.12. maksete haldamine;
12.13. videovalve rakendamine ettevõtte turvalisuse huvides;
12.14. avalikkuse teavitamine ettevõtte tegevusest;
12.15. muud ettevõtte kehtestatud õigustatud huvid.

VI. ISIKUANDMETE KAITSE

13. Ettevõte kaitseb klientide andmeid, kasutades tänapäevase tehnoloogia võimalusi, arvestades olemasolevate privaatsusohtude ning ettevõttele mõistlikult kättesaadavate finants- ja tehniliste vahenditega, sealhulgas järgmiste turbemeetmetega:
13.1. tulemüür;
13.2. sissetungimise tõkestamise ja tuvastamise süsteemid;
13.3. muud tehnika praegusele arengule vastavad kaitsemeetmed.
14. Teabe (sh isikuandmete) kaitse tehnoloogilised ja korralduslikud meetmed esitatakse teabeturbe ja ettevõtte teabesüsteemide kasutamisega seotud sise-eeskirjades.

VII. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD

15. Ettevõte ei avalda kolmandale isikule kliendi isikuandmeid või teenuse osutamisel ja lepingu kehtivusel saadud teavet, sealhulgas kauba ja teenustega seotud teavet, välja arvatud kooskõlas järgmiste põhimõtetega:
15.1. kliendi selge ja ühetähenduslik nõusolek;
15.2. lepingu alusel isikuandmete töötlejate kaasamine;
15.3. ettevõtte või kolmanda isiku (kellele andmed edastatakse) õigusliku huvi elluviimine, tagades võrdsel määral andmesubjekti õiguste ja huvide kooskõlastamise ettevõttevälistes õigusaktides nimetatud ametnike põhjendatud taotlusel ettevõttevälistes õigusaktides esitatud viisil ja mahus;
15.4. ettevõtte õigustatud huvi kaitsmine (nt kohtule või muule riigiasutusele ettevõtte õiguslikku huvi rikkunud isiku vastu kaebuse esitamisel) ettevõttevälistes õigusaktides ja eeskirjades sätestatud juhtudel.

VIII. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

16. Ettevõte ei edasta isikuandmeid kolmandale isikule, välja arvatud äritegevuseks mõistlikul määral vajalikul hulgal, tagades, et asjakohane kolmas isik hoiab isikuandmed saladuses ja sobivalt kaitstuna.
17. Ettevõttel on õigus isikuandmeid edastada ettevõtte tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja muudele isikutele, kes aitavad ettevõtteid ja tema kliente äritegevuses asjakohase koostöö tegemiseks. Sellisel juhul nõuab ettevõte andmete vastuvõtjalt siiski kinnitust, et vastuvõetud isikuandmeid kasutatakse ainult eesmärgil, milleks andmed edastati ja kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

IX. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND

18. Ettevõte töötleb isikuandmeid Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP), aga mõnel juhul võidakse andmeid edastada ja töödelda riigis, mis pole EL-is/EMP-s.
19. Isikuandmeid võib edastada EL-ist/EMP-st välja ja seal töödelda, kui selleks on õiguslik alus, nimelt õigusliku kohustuse täitmiseks, lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või andmesubjekti nõusolekul ja vajalike turbemeetmete võtmisel. Turbemeetmed võivad olla näiteks:
19.1. sõlmitud leping (sh Euroopa Komisjoni või muude määruste alusel välja antud lepingu tüüptingimused), tegevusjuhend, tunnistus ja muud määrusega kooskõlas kinnitatud õigusaktid;
19.2 vastuvõtja on EL-ist/EMP-st väljaspool asuvas riigis, kus on Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tagatud vajalik andmekaitse tase.

X. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE AEG

20. Ettevõte määrab isikuandmete säilitamise aja, arvestades järgmiste kriteeriumitega:
20.1. isikuandmeid säilitatakse vähemalt nii kaua kui on vaja nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks;
20.2. isikuandmeid säilitatakse vähemalt õigusaktides nimetatud säilitusaja jooksul;
20.3. isikuandmeid säilitatakse vähemalt nii kaua, kuni isik saab ettevõtte vastu nõude esitada ja/või kohtumenetluse algatada, et tagada tõendite säilimine.
21. Ettevõte kustutab või anonüümib kliendi isikuandmed, kui eespool nimetatud tingimusi pole.

XI. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

22. Kliendil on õigus saada oma andmete töötlemisega seotud teavet õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.
23. Õigusaktide kohaselt on kliendil õigus taotleda ettevõttelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende muutmist, parandamist või kustutamist või kliendiga seotud töötlemise piiramist, vaidlustada töötlemine (sh isikuandmete töötlemine ettevõtte õigustatud huvi alusel) ning andmed üle kanda. Neid õigusi kasutatakse õigusaktides nimetatud piirangute kohaselt.
24. Klient saab taotleda õiguste kasutamist järgmisel viisil:
24.1. kirjalikult – ettevõtte kontori aadressil Lāčplēša iela 20A - 6, Riga, LV-1011, Latvia või posti teel;
24.2. elektrooniliselt – saates turvalise elektroonilise allkirjaga dokumenti meiliaadressile info@sexystyle.eu.
25. Kliendi õiguste kasutamise taotluse vastuvõtmisel teeb ettevõte kindlaks kliendi isiku ning hindab ja täidab taotluse õigusaktide kohaselt.
26. Ettevõte vastab kliendile usaldusväärsel viisil, tagades kliendi isiku kontrollimise.
27. Andmesubjektile võidakse anda piiratud koguses teavet, et välistada negatiivne mõju teiste isikute (sh ettevõtte töötajate ja muude andmesubjektide) õigustele ja vabadusele.
28. Edastatud isikuandmete terviklikkuse ja täpsuse tagamiseks võtab ettevõte kohustuse tagada isikuandmete täpsus ning usaldab kliente, tarnijaid ja muid kolmandaid isikuid, kes isikuandmeid edastavad.

XII. KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK JA TAGANEMISÕIGUS

29. Kliendil on igal ajal õigus loobuda andmete töötlemise nõusolekust samamoodi nagu see anti ja/või eraldi taotluse esitamisel. Sellisel juhul ei töödelda andmeid edasi kindlal eesmärgil varem saadud nõusoleku põhjal.
30. Nõusolekust loobumine ei mõjuta andmete töötlemist kliendi nõusoleku kehtimise ajal.
31. Nõusoleku loobumine ei mõjuta andmeid, mille töötlemiseks on ettevõttel muud õiguslikud alused.
32. Õpilaste fotode kasutamine teabelehtedel, veebisaidil, selliste fotode avalik kasutamine ettevõtte ruumides või muul viisil on lubatud, kui õpilase esindajat on teavitatud ning täpsustatud eesmärgil fotode kasutamisele pole vastuväiteid määruse artikli 13 kohaselt.

XIII. KAUBANDUSLIK SUHTLUS

33. Ettevõte esitab kaubanduslikke teadaandeid seoses ettevõtte ja/või kolmanda isiku teenustega ning suhtleb teemadel, mis pole seotud vahetult osutatava teenusega (nt kliendiuuringud) ettevõtteväliste õigusaktide või kliendi nõusoleku kohaselt.
34. Ettevõte võib suhelda näiteks kaubanduslike teadaannete kaudu ning kasutades automaatseid kõneseadmeid või elektroonilist sõnumsidesüsteemi.
35. Klient annab ettevõttele ja/või tema partnerile nõusoleku kaubanduslike teadaannete saatmiseks, kirjutades isiklikult ettevõtte kontori aadressile, andes nõusoleku kaugelt ettevõtte veebisaidil ja mobiilirakenduses või muus kohas, kus ettevõte korraldab turundusüritusi.
36. Kliendi antud nõusolek kaubanduslike teadaannete saatmiseks kehtib nõusolekust loobumiseni (ka pärast teenuslepingu lõpetamist). Klient võib igal ajal keelduda kaubanduslike teadaannete saatmisest järgmisel viisil:
36.1. saates meilisõnumi aadressile info@sexystyle.eu;
36.2. helistades ettevõtte klienditeenindajale telefoninumbril +371 22832709;
36.3. esitades ettevõttele kirjaliku taotluse;
36.4. kasutades kaubanduslikus teadaandes esitatud automaatset võimalust loobuda edasiste teadaannete saatmisest, klõpsates asjakohase kaubandusliku teadaande (meilisõnumi) lõpus olevat saatmisest loobumise linki.
37. Ettevõte lõpetab kliendile kaubanduslike teadaannete saatmise, kui kliendi taotlus on töödeldud.
38. Klient nõustub, et ettevõte saab temaga suhelda teenuse kvaliteedile antud kliendi hinnangu teemal, kasutades kontaktteavet (meiliaadressi, telefoninumbrit), mille klient andis küsitlusel osaledes.

XIV. VEEBISAIDI LIIKLUS JA KÜPSISTE TÖÖTLEMINE

39. Ettevõtte veebisaitidel võidakse kasutada küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta esitatakse veebisaidil hüpikteade.
40. Küpsised on väikse mahuga failid, mille veebisaidid saadavad brauserile kasutaja tuvastamiseks ja veebisaidi kasutamise lihtsustamiseks. Brausereid saab konfigureerida nii, et kasutajat hoiatataks küpsiste kasutamise kohta ja et kasutaja saaks valida, kas ta nõustub nende kasutamisega. Küpsiste kasutamisest keeldumine ei välista veebisaidi kasutamist, aga võib seda piirata.
41. Ettevõtte veebisaidil võib olla eraldi isikuandmete töötlemise ja kaitse eeskirjadega kolmanda isiku (ettevõtte partneri) veebisaidi linke. Terviklikkuse ja täpsuse saavutamiseks ei vastuta ettevõte nende eeskirjade eest.

XV. LÕPPSÄTTED

42. Privaatsuspoliitikat võidakse muuta ja parandada ning sellisel juhul võtab ettevõte kohustuse andmesubjekte võimalikult selgelt ja põhjalikult teavitada.